Polaris Prize

Backxwash has won the Polaris Music Prize tonight taking home $50,000 and the prestigious prize.